www.eprace.edu.pl » obiektowe-bazy » Rozwój baz danych » Porównanie relacyjnych i obiektowych baz danych

Porównanie relacyjnych i obiektowych baz danych

Celem niniejszego rozdziału jest próba porównania relacyjnych i obiektowych baz danych w oderwaniu od konkretnych produktów. Dokonanie rzetelnego porównania napotyka jednak na wiele trudności, związanych przede wszystkim z tendencyjnością publikowanych prac, które w zależności od ich autorstwa prezentują bardzo odmienne opinie.

Systemy obiektowych baz danych są dobrze przystosowane do obsługi danych mających złożoną, zagnieżdżoną strukturę, tworzących hierarchię, czy też dynamicznie zmieniających rozmiar. Podczas gdy relacyjne bazy danych dobrze sprawdzają się w zastosowaniach wykorzystujących proste, nie zagnieżdżone dane, dające się łatwo umieścić w tablicy.

Dla wielu zastosowań struktury relacyjne okazują się zbyt sztywne. Odwzorowanie struktur pojęciowych (np. struktury klas i asocjacji) na struktury relacyjne wiąże się ze znacznym wzrostem złożoności, która może podważyć osiągalność celów projektu. W związku z tym, a także z konieczności poszukiwania nisz, które nie zostały dotąd zagospodarowane przez wcześniejsze technologie, potencjalnym polem zastosowań obiektowych baz danych są multimedia, dziedziny wymagające bardziej rozbudowanych struktur danych, takie jak CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing), CASE (Computer Aided Software Engineering), lub dziedziny implikujące nieregularne, niesformatowane struktury danych, takie jak zastosowania pełnotekstowe, hurtownie danych, zastosowania biurowe [Subieta 1998d].

Ogromną zaletą obiektowych baz danych jest bezpośrednia, bardzo szeroko rozumiana współpraca z obiektowymi językami programowania. Jest to bardzo duża przewaga nad systemami relacyjnymi, gdzie programiści muszą dostosowywać program obiektowy do potrzeb relacyjnej bazy danych. Niedogodności te są częściowo eliminowane w systemach obiektowo-relacyjnych.

Zagadnieniem bardzo interesującym, lecz zarazem kontrowersyjnym, jest wydajność obiektowych baz danych w porównaniu z bazami relacyjnymi. Bez wątpienia wyniki te są zależne od rodzaju przetwarzanych danych i niestety, od zespołu przeprowadzającego testy. Można jednak stwierdzić, iż obiektowe bazy danych stają się coraz bardziej wydajnymi systemami. Sprzyja temu zastosowanie między innymi techniki przemiany wskaźników7, indeksów ścieżkowych8 oraz nowych mechanizmów indeksacji i buforowania umożliwiających istotne przesunięcie przetwarzania na stronę klienta w architekturze klient-serwer.

Kolejnym problemem często pojawiającym się przy porównaniach jest twierdzenie, iż obiektowe języki zapytań nie posiadają sprawnych metod optymalizacyjnych. [Subieta 1998d] podważa prawdziwość tego stwierdzenia. Uważa on, iż:

Pomimo wielu pozytywnych opinii, słychać także głosy krytyczne odnośnie obiektowych baz danych. Wśród wad najczęściej wymienia się:komentarze

skomentowano: 2009-02-18 15:53:10 przez:

koniec jest bliski

skomentowano: 2019-03-21 13:19:02 przez: yeet

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.