www.eprace.edu.pl » obiektowe-bazy » Podsumowanie i wnioski ogólne

Podsumowanie i wnioski ogólne

Mamy nadzieję, iż niniejsza praca będzie użyteczna dla osób zainteresowanych problematyką obiektowych baz danych. Stanowi ona próbę uzupełnienia luki, jaka istnieje w literaturze polskojęzycznej zajmującej się tematyką zastosowań obiektowości w bazach danych. W związku z bardzo dynamicznym rozwojem technologii obiektowych baz danych, większość publikacji jest częściowo zdezaktualizowana. Opracowanie nasze stanowi spojrzenie na aktualnie rozwijane standardy, produkty i kierunki rozwoju obecnych systemów.

Zamierzeniem naszym było stworzenie opracowania, które dawałoby podstawy wiedzy na temat obiektowości i obiektowych baz danych. Wybraliśmy najbardziej obecnie rozpowszechnione standardy i produkty i przedstawiliśmy je starając się nie faworyzować żadnego z nich. Praca ta była próbą obiektywnego spojrzenia na to co dotychczas zostało wypracowane w tej dziedzinie. Staraliśmy się także porównać poszczególne rozwiązania z wyszczególnieniem ich wad i zalet.

Mamy nadzieję, że niniejsza praca będzie służyć pomocą każdemu, kto chciałby zapoznać się z obecnymi trendami w dziedzinie obiektowych baz danych lub też uzupełnić swoją wiedzę na ten temat. Chodzi tu przede wszystkim o pracowników naukowych zajmujących się wykorzystaniem obiektowości w bazach danych. Praca ta stanowi kompendium wiedzy na ten temat, może być więc pomocna wszystkim zainteresowanym opisywaną tematyką.

Zastosowane w tej pracy podejście ma też swoje negatywne strony. Siłą rzeczy poszczególne standardy i produkty zostały przedstawione pobieżnie, gdyż dokładne ich omówienie wykraczałoby poza ramy tego opracowania.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Perspektywy rozbudowy pracy


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.